Přírodovědné znalosti
(Vyjmuto z testů pro Zlatou udici)
 • Jeseter malý má typické spodní postavení úst.
 • Štika obecná má střední postavení úst.
 • Sumeček americký, losos, hlavatka, lipan mají tukovou ploutvičku.
 • Pstruh americký duhový je lososovitá ryba, která má skvrnami pokrytou i ocasní ploutev.
 • Jelec tloušť má vypouklý tvar hřbetní a řitní ploutve.
 • Mřenka mramorovaná má ocasní ploutev uťatou.
 • Rybí šupiny po ztrátě obnovují, ale neodrážejí stáří a růst ryby.
 • Lipan podhorní má šupiny seřazené v podélných řadách nad sebou.
 • Sumeček americký, sumec velký a vranka obecná nemají tělo kryto šupinami.
 • Ryby kaprovité mají požerákové zuby.
 • Na hřbetě ryby je uloženo nejvíce svaloviny.
 • Mník jednovousý je naše ryba, která má největší játra.
 • Těsně pod páteří leží u ryb ledviny.
 • Žábry jsou chráněny před poškozením skřelemi.
 • Žaberní aparát ryb slouží k okysličování krve.
 • Plynový měchýř slouží k vyrovnání tlaku na rybí tělo.
 • Tlak v plynovém měchýři je větší v hlubokých vrstvách vody.  
 • Vranka obecná má oko chráněno dvojitou rohovkou.
 • Hallerův zvonek zvláštní vaz, který slouží k posunu čočky v oku.
 • Ryby mají chuť.
 • Postranní čára je dotykový smyslový orgán.
 • Kaprovitá ryba Lín obecný má na tlamě masité vousky.
 • Gonády ryb jsou pohlavní orgány.
 • Hypofýza je podvěsek mozkový.
 • Sumec velký a sumeček americký pečují o své jikry i po výtěru.
 • Úhoř říční se rozmnožuje jen lx v životě, ale s největším počtem jiker.
 • V našich vodách (v ČR) žije 50 a více druhů ryb.
 • V Atlantském oceánu se rozmnožuje úhoř říční.
 • Mník jednovousý patří do čeledi treskovitých.
 • Šupiny slouží k určení stáří ryby.
 • Teplota rybího těla se mnění s teplotou vody.
 • Plotice obecná má typicky červenou duhovku oka.
 • Bolen dravý z čeledi kaprovitých se v dospělosti živí rybami.
 • Vranka obecná se pohybuje poskoky (střelkovitě), protože jí chybí plynový měchýř.
 • V proudné vodě žije především lipan podhorní.
 • Minoha je larva mihule potoční.
 • Zelené vodní rostliny vyrábějí kyslík jen ve dne.
 • Mezi plankton patří buchanka a perloočka
 • Mezi bentos patří červené larvy pakomára a beruška vodní.
 • Kořen puškvorce obecného se využívá v lékařství.
 • Škeble rybničná se od velevruba malířského liší tvarem zámku lastury.
 • Hadovitý tvar těla má i piskoř pruhovaný.
 • Úhoř říční má párové /sudé/ ploutve jen prsní. 
 • Důležitý rozpoznávací znak ryb je přední, střední nebo zadní postavení hřbetní ploutve. Toto zadní postavení má štika obecná.
 • Břišní ploutve scházejí úhoři říčnímu.
 • Více slizu na povrchu těla vylučuje ryba s hladkou kůží.
 • vranka obecná nemá vůbec vyvinuté šupiny.
 • Štika obecná má šupiny i na spánkové části hlavy.
 • U perlína ostrobřichého je červená barva většiny ploutví jedním z důležitých rozpoznávacích znaků:
 • Úhoř říční má šupiny hluboce zasazené ve škáře, že se jeho tělo zdá na první pohled hladké.
 • Radličnou kost najdeme u pstruha potočního.
 • Požerákové zuby mají ryby sekavcovité a kaprovité.
 • Jeseter malý nemá zcela kostěnou páteř.
 • Bolen dravý nemá žaludek.
 • Žábry ryb jsou chráněny před poškozením skřelemi.
 • Piskoř pruhovaný má přídavné střevní dýchání.
 • Plynový měchýř nemají ryby vrankovité.
 • Zvětšením objemu plynů v plynovém měchýři ryba stoupá.
 • Jestliže se u ryb s dvojitým plynovým měchýřem (kaprovité) zvětší objem v zadní části měchýře a ryba se při tom pohybuje vpřed, bude tato ryba plavat šikmo dolů.
 • Postranní čára ryby je vedena středem boků ryby.
 • Kapr obecný má 4 vousky.
 • Sumeček americký má 8 vousků.
 • Piskoř pruhovaný má 10 vousků.
 • Sumec velký má 6 vousků.
 • Štika obecná se při vyhledávání potravy orientuje především zrakem.
 • Kapr obecný se při vyhledávání potravy orientuje především čichem, hmatem a chutí.
 • 2 vousky má například tato dvojice ryb: hrouzek obecný a lín obecný
 • 4 vousky má například tato trojice ryb: parma říční, jeseter malý a kapr obecný
 • Mihule říční patří mezi kruhoústé.
 • Ježdík obecný patří do čeledi ryb okounovitých.
 • Amur bílý patří do čeledi ryb kaprovitých.
 • Bolen dravý patří do čeledi ryb kaprovitých.
 • Například Štika obecná, bolen dravý a candát obecný se v dospělosti živí převážně rybami.
 • Pstruh obecný, vranka obecná a střevle potoční jsou typickým příkladem pro oblast pstruhového pásma.
 • Voda na rybníce je průhlednější v zimě.
 • Splešťule blátivá patří mezi ploštice.
 • Chobotnatka rybí patří mezi kroužkovce.
 • Kapřivec je rybí parazit.
 • Chrostíci patří mezi hmyz.
 • Larva potápníka je dravá.
 • Cílem vápnění rybníků je snížení kyselosti vody.